Identification of Shrubs

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
Common Name Scientific Name Family Name Type
Viburnum sieboldii Siebold viburnum Viburnum sieboldii Adoxaceae Shrubs
Cotinus coggygria smoketree Cotinus coggygria Anacardiaceae Shrubs
Lindera benzoin flowers Spice bush Lindera benzoin Lauraceae Shrubs